88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

Lejebetingelser

LEJEBETINGELSER

LEJEBETINGELSER (forbruger)


2018

§ 1 Omfang
Nærværende lejebetingelser er en del af lejeaftalen omhandlende de på forsiden angivne produkter (herefter lejede produkter).
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem L’EASY A/S (3C RETAIL A/S - herefter L’EASY A/S) og lejer medmindre andet følger nedenfor.

 

§ 2 Ejendomsret
L’EASY A/S besidder ejendomsretten til de lejede produkter, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under lejeaftalens løbetid. Lejers betaling af lejeydelsen indebærer ikke at lejer bliver hel eller delvis ejer af de lejede produkter.

Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over de lejede produkter, tilbehør, m.v. jf. endvidere § 3.

L’EASY A/S kan til enhver tid besigtige de lejede produkter.

 

§ 3 Brugsret
Lejer har ret til at anvende de lejede produkter.

De lejede produkter må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand medmindre det er skriftligt aftalt med L’EASY A/S.

De, lejede produkter må på ingen måde, bearbejdes, indføjes, sammenbygges, eller sammenblandes med lejers eller tredjeparts ejendom, således L’EASY A/S´ ejendomsret går tabt. Ej heller må typebetegnelser, fabrikationsnumre eller L’EASY A/S´ mærker fjernes fra de lejede produkter.

De lejede produkter må i aftalens fulde løbetid ikke fjernes fra leveringsadressen anført på forsiden uden forudgående meddelelse til L’EASY A/S.

 

§ 4 Lejeydelsen
Som vederlag for brugen af de lejede produkter betaler lejer lejeydelse månedsvis forud, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af lejeaftalen.

Første betaling består af etableringsgebyr, leveringsgebyr, opkrævningsgebyr samt forholdsmæssig leje frem til første ordinære forfald, samt første hele måneds lejeydelse forudbetalt. Disse beløb er specificeret i lejeaftalen og skal betales senest 1. forfaldsdato.

Som del af lejeydelsen betaler lejer moms, skatter, afgifter, forbrugerpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan L’EASY A/S justere lejeydelsen uden varsel.

L’EASY A/S kan til enhver tid foretage prisændring med 2 måneders skriftligt varsel til en forfaldsdato. Opsiger lejer ikke lejeaftalen inden varslet udløb har prisændringen virkning for lejer.

Ved fejl, mangler, bortkomst eller beskadigelse af de lejede produkter, som ikke skyldes udlejers forhold, er lejer ikke berettiget til at udeblive med betaling af lejeydelsen.

Lejer har ret til på anmodning til enhver tid uden omkostninger at modtage en opgørelse over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og morarentespecifikation.

 

§ 5 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling af lejeydelsen skal ske enten via netbank, Giro med månedligt opkrævningsgebyr på pt. kr. 40,00, eller via Betalingsservice med et månedligt opkrævningsgebyr på pt. kr. 20,00. Ved udenlandske overførsler vil debitor blive opkrævet et gebyr på pt. kr. 40,00 pr. transaktion.

Lejer er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til L’EASY A/S. Bortkomst af indbetalingskort/opkrævninger fra L’EASY A/S betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

Indbetalinger fra lejer anvendes til nedskrivning af L’EASY A/S´ tilgodehavende i følgende rækkefølge: renter – gebyrer – lejeydelse mv.

Ved forsinket betaling af lejeydelse eller andre skyldige ydelser jf. lejeaftalen, skal lejer betale morarente i henhold til Rentelovens § 5, stk.1. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende skyld fra misligholdelsestidspunktet. Renten tilskrives månedligt. Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 95,00 i rykkergebyr og kr. 95,00 i inkassogebyr. Ved betalingsmisligholdelse vil manglende indbetaling kunne indkræves ved retslig inkasso - herunder ved betalingspåkrav, tvangsauktion og konkursbehandling - samt medføre registrering i kreditoplysningsbureau feks. RKI.

Ændring af gebyr
De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på www.leasy.dk.
L’EASY A/S kan ændre vilkår og gebyrsatser jf. § 5 med et varsel på mindst 1 måned.
Ændringerne varsles ved offentliggørelse på L’EASY A/S’ hjemmeside, ved fremsendelse af skriftlig meddelelse eller som tekst på betalingsoversigten fra Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse.
Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på ’LEASY A/S’ hjemmeside.
Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved indførelse i L’EASY A/S´gebyroversigt.

 

§ 6 Levering og risiko
L’EASY leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og kun til brofaste øer. Levering sker til adressen angivet i lejeaftalen. Datoen, som er angivet af lejer ved underskrivelse af lejeaftalen er leveringsdatoen.
Leverer L’EASY A/S ikke på det tidspunkt som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation for tabt lejeperiode.

L’EASY A/S installerer de lejede produkter til eksisterende og lovlige installationer. L’EASY A/S kan forlange ulovlige forhold udbedret for lejers regning og risiko før installation.

Ved levering af de lejede produkter skal lejer straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til L’EASY A/S umiddelbar efter.

Modsætter lejer sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er L’EASY A/S berettiget til at kræve erstatning jf. L’EASY A/S gebyrsatser på www.leasy.dk eller jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for de lejede produkter alene lejer, dog undtaget forhold omfattet af service jf. § 9.

 

§ 7 Ikrafttræden og opsigelse
Lejeaftalen træder i kraft ved lejers underskrivelse af lejeaftalen.

Tilbud om at indgå denne lejeaftale er gældende 14 dage regnet fra lejers modtagelse af lejeaftalen.

Lejer kan opsige lejeaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse,

L’EASY A/S kan i minimumlejeperioden kun opsige lejeaftalen ved misligholdelse, jf. bl.a. § 12. Efter udløb af minimumlejeperioden, kan L’EASY A/S opsige lejeaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Lejeaftalen fortsætter uændret efter minimum lejeperioden, såfremt ingen af partnerne skriftligt har opsagt forholdet.

 

§ 8 Lejers ansvar
Udover lejers betalingsforpligtelser har lejer følgende ansvar:

A. Anvendelse
Anvendelse af de lejede produkter skal ske med sædvanlig udvisning af forsigtighed.

Lejer er ansvarlig for, at såvel offentlige love og private forskrifter, der gælder for anvendelsen af de lejede produkter, overholdes og at eventuel fornøden tilladelse indhentes/opretholdes.

B. Vedligeholdelse
Lejer skal vedligeholde de lejede produkter, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde såvel private som offentlige forskrifter.

Ved vedligeholdelsen af de lejede produkter må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

C. Risiko
Lejer bærer risikoen for de lejede produkters beskadigelse eller hændelig undergang (Se også § 9, pkt. C) fra levering til lejer, til tilbagelevering til L’EASY A/S.

Lejer er forpligtet til at dække enhver skade på de lejede produkter, herunder pga. fejlanvendelse, forkert håndtering, overbelastning m.v. (i tvivlstilfælde fastsættes det af en faglært, om der er tale om en skade).

D. Underretning
L’EASY A/S skal til enhver tid underrettes om funktionsfejl, skade eller overlast, der er påført de lejede produkter, behov for service eller lign. af de lejede produkter.

Lejer skal meddele L’EASY A/S om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af lejer.

Udbedring, service og lignende må kun udføres af L’EASY A/S, medmindre der foreligger skriftlig accept fra L’EASY A/S.

Forudsat lejer er forsikret, skal lejer straks en skade konstateres sende en skadesanmeldelse til sit forsikringsselskab, hvoraf kopi skal fremsendes til L’EASY A/S. En manglende anmeldelse af en skade eller overbelastning, er alene lejers ansvar. L’EASY A/S kan derfor til enhver tid gøre sit krav gældende overfor lejer, i forbindelse med at manglende forsikring, manglende anmeldelse af skade eller overbelastning påfører L’EASY A/S, økonomiske tab eller udgifter.

Lejer skal meddele L’EASY A/S adresseændring.

 

§ 9 Udlejers ansvar:
L’EASY A/S er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor L’EASY A/S´ forretningsområde (se www.leasy.dk). Lejer betaler for transport af produkterne udenfor forretningsområdet og til L’EASY A/S.

L’EASY A/S´ ansvar og forpligtelser bortfalder for krav, der måtte følge af fejlagtig eller mangelfuld håndtering udført af en tredjemand, som ikke er godkendt af L’EASY A/S.

I tilfælde af berettiget reklamation får lejer ingen reduktion i ydelsen før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter lejer har underrettet L’EASY A/S herom. L’EASY A/S kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for lejer indtil produkter igen er funktionsdygtige.

 

A. Service
L’EASY A/S er forpligtet til at udføre nødvendig service på de lejede produkter, således produkterne fremstår funktionsdygtige.

 

B. Udbedring
L’EASY A/S er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

L’EASY A/S forpligter sig endvidere til i lejeperioden, som service at udbedre alle normalt forekomne mekaniske og elektroniske fejl på de lejede produkter, som medfører at de lejede produkter ikke kan anvendes til det formål, som de er beregnet til (funktionsfejl).

Udbedring af forhold som skyldes lejers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af L’EASY A/S´ forpligtelse til udbedring.

L’EASY A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. L’EASY A/S kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter L’EASY A/S’ vurdering.

 

C. Følgeskader
L’EASY A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

 

D. Produktansvar
L’EASY A/S´ ansvar for skade på lejer, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra L’EASY A/S´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Skade på det lejede, lejer, lejers ansatte/nærmeste eller på tredjepart eller gods tilhørende nogen af disse m.v. erstattes ikke af L’EASY A/S, hvis produktet har været anvendt i strid med brugsanvisninger, eller hvis det lejede og evt. andet produkt benyttet i tilknytning til det lejede, ikke er forsvarligt installeret og vedligeholdt og dette ikke skyldes L’EASY A/S´ forhold.
Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af L’EASY A/S.

I fald at skade påføres tredjepart, skal lejer straks underrette L’EASY A/S, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal L’EASY A/S have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m), som følge af fejl ved lejet produkt, er L’EASY A/S' erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

 

§ 10 Offentlig kontrol og reparationer
Lejer er ansvarlig for enhver fremvisning af aftalens produkter, tilbehørsdele m.v. ved evt. pligtig offentlig kontrol. Hvis L’EASY A/S finder det hensigtsmæssigt, kan L’EASY A/S vælge, selv at stille de lejede produkter til kontrol. L’EASY A/S forbeholder sig ret til at yde gennemsyn/kontrol og eventuelle reparationer, hvor produkterne befinder sig.

Ethvert kontrolbesøg foretaget af L’EASY A/S skal ske mod en varsling til lejer (telefonisk eller skriftligt) senest 48 timer før. I forbindelse med kontrolbesøg og reparationer, er det tilsigtet, at disse udbedres med mindst mulig gene eller driftsproblemer for lejer, hvorfor lejer ikke har krav på at få refunderet foretagne lejebetalinger m.v. for denne periode.

Ligeledes, har lejer pligt til straks, at varsle L’EASY A/S, såfremt lejer konstaterer, eller formoder ulovlige forhold ved tjenester og produkter leveret fra tredjepart, som et led i opfyldelse af denne aftale. Såfremt sådanne abonnementer, produkter eller ydelser bringes til ophør af myndighederne, eller andre instanser som følge af at de har et ulovligt produktindhold, er L’EASY A/S på ingen måde erstatningspligtig herfor.

 

§ 11 Forsikringer
Så længe lejer er i besiddelse af de lejede produkter, er lejer pligtig til at forsikre de lejede produkter for den fulde kontantværdi inkl. moms, som er angivet i lejeaftalen.

Herunder:
1. Fuld værdiforsikring af løsøre, som også omfatter skade, hærværk, brand og tyveri dvs. sædvanlige betingelser for familieforsikring/indboforsikring.

2. Udvidet dækning såfremt L’EASY A/S giver skriftlig accept på at det lejede bringes uden for L’EASY A/S´ forretningsområde.

3. Alle andre forsikringer som er nødvendige i forbindelse med lejers brug af de lejede produkter, herunder ved eventuel brug/opbevaring af udstyret uden for forsikringsadressen eller ved eventuel brug af udstyret på en måde eller til et formål, som ikke er omfattet af dækning for lejers indboforsikring.

Lejer alene, er pligtig til at betale de til enhver tid gældende forsikringspræmier. L’EASY A/S har ret til at kræve dokumentation for, at behørig forsikring er tegnet af lejer.

Ved skader på produkterne som dækkes af forsikringen, skal lejer sørge for at forsikringssummen udbetales direkte til L’EASY A/S.

Eventuel selvrisiko i forbindelse med skade er L’EASY A/S uvedkommende og afregnes derfor af lejer direkte til L’EASY A/S.

L’EASY A/S er ansvarlig for at reparere produkterne eller fremskaffe erstatningsprodukter, straks efter at forsikringsudbetaling og eventuel selvrisiko er modtaget hos L’EASY A/S (eller et tilsvarende beløb, såfremt lejer har undladt at tegne nødvendig forsikring).

Såfremt lejer ikke dokumenterer ved levering, at der er tegnet behørig forsikring, er L’EASY A/S berettiget til at opkræve et gebyr pt. kr. 25 pr. løbende måned.


§ 12 Opsigelse ved misligholdelse
L’EASY A/S kan opsige lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, i tilfælde af at:

1. Lejer undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.

2. Lejer ikke tegner og opretholder forsikring jf. § 12 eller ikke betaler gebyr jf. sidste afsnit i § 11.

3. Lejer afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller lejer på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.

4. Lejer nægter L’EASY A/S adgang til de lejede produkter.

5. Lejer helt eller delvist overdrager brugsretten til tredjemand eller på anden vis krænker L’EASY A/S´ ejendomsret eller ikke opfylder sit ansvar jf. § 8.

6. Lejer behandler de lejede produkter i strid med § 8.

7. Lejer misligholder andre aftaler af enhver art indgået med L’EASY A/S eller koncernforbundne selskaber.

8. Lejer giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af lejeaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for L’EASY A/S.

Aftalen kan opsiges, såfremt lejer ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af L’EASY A/S.

Hvis lejeforholdet opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages lejer ikke for sine forpligtelser i forhold til den indgåede lejeaftale. Der foretages i så tilfælde opgørelse som bestemt i § 14. Ved afregningen lægges den oprindelige aftalte minimum lejeperiode til grund, og lejer vil være pligtig til at afholde alle udgifter/merudgifter i forbindelse med demontering, afhentning og korrekt udbedring eller servicering af de lejede produkter.

 

§ 13 Tilbagelevering
L’EASY A/S afhenter de lejede produkter hos lejer ved lejeaftalens ophør. Såfremt ophør skyldes lejers misligholdelse betaler lejer L’EASY A/S et afhentningsgebyr (se www.leasy.dk). Befinder produktet sig udenfor L’EASY A/S´ forretningsområde (se www.leasy.dk ) er lejer forpligtet til at tilbagelevere produkterne til L’EASY A/S´ adresse for egen regning.

Såfremt L’EASY A/S modtager lejede produkter retur med skader, der ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, er lejer økonomisk ansvarlig herfor.

Returneres produkterne ikke som aftalt, vil der påløbe månedlig lejeydelse m.m. i overensstemmelse med lejeaftalen frem til reel tilbagelevering sker. L’EASY A/S kan kræve udlevering ved umiddelbar fogedforretning. Såfremt produktet ikke udleveres til L’EASY A/S, kan L’EASY A/S i stedet gøre krav på en rimelig salgspris for de lejede produkter. Fra den dag L’EASY A/S har opgjort salgsprisen, skal lejer ikke længere betale lejeydelse, idet produktet overgår til lejers ejendom. L’EASY A/S kan derved opgøre sit endelige tilgodehavende bestående af skyldig leje frem til den dag salgsprisen er opgjort, salgsprisen, renter, gebyrer og andre omkostninger. Det endelige tilgodehavende kan derefter gøres gældende imod lejer jf. § 5.

 

§ 14 Lejers forpligtelser ved ophævelse
Såfremt denne aftale, eller dele heraf, ophæves eller ophører uanset årsagen hertil, forpligter lejer sig til, at betale L’EASY A/S:

1. Alle udestående beløb der er faktureret til betaling pr. ophævelsesdatoen samt alle poster som lejer er pligtig til at dække i henhold til denne lejeaftale herunder leje i minimum lejeperioden.
og
2. Lejeydelse for hver påbegyndt måned frem til tilbagelevering af produktet sker
og
3. Eventuelle reparationsudgifter og eventuelle andre udgifter, som er påløbet som følge af lejers brug af udstyret.
og
4. Værdien af det lejede udstyr, som lejer i strid med lejeaftalens bestemmelser, har undladt at levere tilbage.
og
5. Alle udlæg, omkostninger, gebyrer m.v. som ellers er pålagt lejer i henhold til denne lejeaftale.

 

§ 15 Ombytningsret og ret til ændringer af produkter
L’EASY A/S forpligter sig i denne lejeaftale til at sikre lejer et funktionelt produkt i den pågældende periode.

Produkter, tilbehørsdele m.v. vil såfremt, L’EASY A/S finder dette hensigtsmæssigt, blive ombyttet uden at dette må påføre lejer væsentligt ulempe eller skade.

Lejer har ikke krav på en ombytning af produkter, tilbehørsdele m.v. omfattet af denne lejeaftale, såfremt de lejede enheder kan sikres funktionelle via servicering/udbedring.

 

§ 16 Overdragelse
L’EASY A/S, er berettiget til at overdrage lejeaftalen eller ejendomsretten til de lejede genstande til tredjemand.

Lejer er i disse tilfælde pligtig til at opfylde lejeaftalen overfor tredjemand.

 

§ 17 Fortrydelsesret
A. Fortrydelsesretten
Lejer har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor lejer eller en af lejer angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal lejer meddele L’EASY A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Lejer kan benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med kontrakten. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på vores hjemmeside www.leasy.dk.

Lejer har også mulighed for at meddele L’EASY A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale ved at ringe på telefon 88 88 88 88.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis lejer sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følger af fortrydelse
Hvis lejer fortryder denne aftale, refunderer L’EASY A/S alle betalinger modtaget fra lejer, senest 14 dage fra den dato, hvor L’EASY A/S har modtaget meddelelse om lejers beslutning om at fortryde denne aftale.

L’EASY A/S gennemfører en tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som lejer benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre lejer udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges lejer ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

L’EASY A/S afhenter varerne hos lejer, uden yderligere omkostninger for lejer. Hvis lejer ønsker at benytte en anden form for returnering, skal lejer selv afholde omkostningerne hertil.

Lejer hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. L’EASY A/S forestår vurderingen af en eventuel værdiforringelse.

Udnytter lejer fortrydelsesretten er L’EASY A/S ikke forpligtet til at reetablere forhold, som følger af installationen og af-/montering.

C. Lejer kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:
- Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

- Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

- Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos lejer, som lejer på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

- Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som lejer har brudt plomberingen på.

- Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med lejers accept.

- Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med lejerss forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at lejer dermed mister sin fortrydelsesret.

 

§ 18 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/privatlivspolitik.

 

§ 19 Klageadgang
Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

L’EASY A/S
Østre Stationsvej 1-5
DK – 5000 Odense C

Eller

Leasy@leasy.dk

Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med L’EASY A/S´ virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Kreditvurdering:
Debitor har, ved kreditvurdering, mulighed for at få oplyst, hvad der ligger til grund for vurderingen, ved skriftlig henvendelse til:

Leasy@leasy.dk

 

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 18 i hverdagene og 10 - 18 i weekender. Efter kl. 18 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:


Rødovre
Krondalsvej 7
2610 Rødovre


Hobro
Tåsingevej 12B
9500 Hobro

 

Fredericia
Krogsagervej 50
7000 Fredericia

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Leje fra 6 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 6 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 16
Fredag:  8 - 15

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice