88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

KONTANTLÅNSBETINGELSER (forbruger)

Juni 2022

 

1 OMFANG

Disse kontantlånsbetingelser udgør en del af din kontantlånsaftale med 3C Retail A/S, herefter benævnt ”L’EASY”. Din konkrete kontantlånsaftale findes på forsiden af dette dokument. Sammen med denne kontantlånsaftale har du modtaget en kopi af de Standardiserede Europæiske Forbruger-Kreditoplysninger. Til din låneaftale kan der være tilknyttet en forsikring. I så fald, er der tilknyttet særskilte betingelserne for det pågældende forsikringsprodukt.

 

2 DIGITAL POST

L’EASY er en digital låneudbyder, og bruger derfor som udgangspunkt digital post i kommunikationen mellem dig og os. Omfanget af kommunikationen, som sendes via digital post bliver løbende udvidet, og det kan forekomme at post undtagelsesvist fremsendes fysisk. Som udbyder anvender L’EASY ved aftalens indgåelse E-boks og posten opbevares i e-Boks efter deres gældende vilkår. Når du indgår en aftale med L’EASY, er det således en forudsætning i kontraktforholdet, at du modtager post fra os via e-Boks. Posten i e-Boks har samme retsvirkning som almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere posten i e-Boks på samme måde som almindelig fysisk post. L’EASY er ikke ansvarlig for forhold eller tab, som skyldes e-Boks A/S eller din brug af e-Boks i øvrigt. Såfremt vi under aftaleforholdet med dig skifter udbyder af digital post, vil du i god tid forinden modtage underretning herom.

 

3 YDELSEN OG BETALINGSBETINGELSER

Den første ydelse du skal betale, er tillagt det rentebeløb der er påløbet fra lånets udbetaling og indtil den første opkrævning. Sidste rettidige dag for betaling af den månedlige ydelse er den første bankdag i måneden. Du skal altid betale det beløb, der er anført på opkrævningen. Betalingerne skal tilmeldes Betalingsservice eller som fast overførsel via din netbank. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk på forfaldsdagen fra den bankkonto, som er tilmeldt Betalingsservice. Hvis betalingen ikke sker via Betalingsservice, sender vi efter anmodning og mod gebyr et indbetalingskort.

 

Indbetalingerne vil først blive anvendt til afdrag på renter og gebyrer, dernæst til dækning af afdrag på lånet. Du kan til enhver tid uden omkostning anmode om at modtage en amortiseringsplan, der viser bl.a. skyldige betalinger, rentetilskrivning m.v. Hvis der er aftalt betalingsfrie måneder, skal du ikke betale din ydelse i de valgte betalingsfrie måneder. Hvis der er aftalt rentefri(e) kontrakt/måneder, skal der ikke betales rente i de rentefrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan. Hvis du ikke betaler din ydelse til tiden, vil du modtage op til tre rykkerskrivelser, som hver især er pålagt et gebyr. Ved fortsat manglende betaling vil vi anse dette som en væsentlig betalingsmisligholdelse, som kan medføre, at lånet opsiges af L’EASY. Hvis lånet opsiges, vil din konto blive tilskrevet inkassogebyr og inkassoomkostninger. Ved for sen betaling vil L’EASY, ud over den i kontrakten aftalte rente, tilskrive din konto morarente jf. principperne i rentelovens § 5.

 

Morarenten beregnes på baggrund af det aktuelle skyldige beløb inkl. rente, og tilskrives månedligt. Ved manglende indbetaling vil L’EASYS tilgodehavende, om nødvendigt, blive inddrevet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende kontantlånsaftale/gældsbrev, idet gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

 

4 RENTER OG GEBYRER

Debitorrenten på dit lån er fast igennem hele lånets løbetid, og tilskrives kontoen bagud én gang om måneden. Debitorrenten beregnes på baggrund af det aktuelle skyldige beløb inkl. rente, og er dag-til-dag rente. I tabellen nedenfor ses et uddrag af de gebyrer som L’EASY opkræver. Du kan til enhver tid se alle aktuelle gebyrsatser på www.leasy.dk:

 

Adm. gebyr inkl. BS pr. måned 20 kr.

Adm.gebyr inkl. Indbetalingskort pr. måned 40 kr.

Udenlandske betalinger pr. transaktion 40 kr.

Rykkergebyr jf. renteloven, pt. 100 kr.

Gebyr for inkasso jf. renteloven, pt. 100 kr.

 

Vi kan ændre gældende gebyrer med 1 måneds varsel, når ændringerne er sagligt begrundet, f.eks. hvis

 

a) Der sker lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lign., som påfører os øgede omkostninger til administration eller lign. i forbindelse med den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services el. administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for,

b) Dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med lånets administration, fordyres væsentligt (f.eks. ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.),

eller

c) der sker ændring i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold uden for L’EASYS kontrol, og som medfører øgede omkostninger for L’EASY. For tilkøbte serviceydelser kan gebyrer og gebyrforhøjelser indføres uden varsel. Du vil til enhver tid blive oplyst om prisen for en tilkøbt service inden servicen udføres.

 

5 UDBETALING

Udbetaling sker til din Nemkonto senest 2 hverdage efter L'EASY endeligt har godkendt lånet, samt modtaget meddelelse om, at du har underskrevet kontantlånsaftalen med digital signatur. Vi kan stille som en forudsætning for udbetaling, at du forinden leverer yderligere oplysninger til os i henhold til vores politikker for forebyggelse af hvidvask.

 

Vi bruger din NemKonto til udbetalinger fra os til dig. Derved sker der en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer og CPR-nummer mellem L’EASY og NemKontosystemet. Det er KMD A/S, der administrerer NemKontosystemet på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Når vi sender en betalingsmeddelelse via NETS til KMD A/S, anvendes CPR-nummeret udelukkende til at identificere NemKonto-nummeret, som returneres til NETS, så betalingen kan gennemføres til NemKonto.

 

6 INDBETALINGER FØR TID

Du kan til enhver tid foretage indbetalinger på -eller opsige aftalen uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder restgælden på kontoen til omgående betaling. Hvis du ønsker at indfri aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusive tilskrevne renter og gebyrer. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er L’EASY berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdagen. Du kan til enhver tid få en indfrielsesopgørelse ved at kontakte L’EASYS kundeservice.

 

Hvis du opsiger eller indfrier aftalen helt eller delvist før tid, er L’EASY berettiget til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af lånet. Kompensationen kan udgøre op til 1 pct. af det beløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og aftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger 1 år, kan kompensationen ikke overstige 0,5 pct. af det beløb, der tilbagebetales før tiden.

 

7 L’EASYS RET TIL AT OPSIGE AFTALEN

L’EASY kan opsige låneaftalen, hvis aftalen misligholdes væsentligt. Ud over betalingsmisligholdelse som nævnt ovenfor under punkt 3, betragtes følgende øvrige punkter af L’EASY som værende væsentlig misligholdelse:

 

a) Hvis de personlige og økonomiske oplysninger, du oplyste i ansøgningsprocessen, og som blev lagt til grund for bevilling af lånet viser sig ikke at være korrekte,

b) Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest, eller du kommer under insolvensbehandling, herunder bl.a. konkurs, rekonstruktion, indleder forhandling om gældssanering eller om akkord,

c) Hvis du afgår ved døden,

d) Hvis øvrige væsentlige forudsætninger for aftalens indgåelse ikke længere er til stede

 

Hvis L’EASY opsiger aftalen, uanset misligholdelsens art, forfalder lånet til betaling ved opsigelsesvarslets udløb. Hvis du misligholder en låneaftale med L’EASY forbeholder vi os samtidig med opsigelsen af den pågældende aftale, retten til, uden varsel, at opsige øvrige kreditkøbs- og låne aftaler du har hosos eller vores koncernforbundene selskaber. Ved L’EASYS opsigelse af aftalen grundet væsentlig misligholdelse forfalder den fulde restgæld til betaling ved opsigelsesvarslets udløb jf. punkt 3.

 

8 ØVRIGE VILKÅR

Hvis du skifter adresse skal du meddele din adresseændring til L’EASYs kundeservice på leasy@leasy.dk L’EASY ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følge af manglende eller forsinket udbetaling lånet. L’EASY kan mod forudgående varsel til dig overdrage aftalen (fordringen på dig) til en anden virksomhed. I sådanne tilfælde fortsætter din aftale på uændrede vilkår, bortset fra, at dine betalinger i så fald kan anvises til en anden kreditor. L’EASY kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent beløb i et eventuelt tilgodehavende, som du har eller får hos os.

 

9 FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde låneaftalen indenfor 14 dage efter, at du i disse betingelser og i låneaftalen har fået oplysning om fortrydelsesretten og aftalens vilkår. Hvis du har underskrevet aftalen den 1. i en måned, er fristen for fortrydelse altså den 15. i måneden. Hvis fristen udløber på en lørdag/søndag, en helligdag eller på grundlovsdag, udløber fristen dog først den efterfølgende hverdag. For at du kan dokumentere fortrydelsen, bør du meddele os om din beslutning om at fortryde skriftligt. Dette gør du ved at sende en e-mail til kundeservice med angivelse af kontonummer eller ved at benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med aftalen.

 

Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på L’EASYS’ hjemmeside www.leasy.dk Hvis du fortryder inden den anførte frist, skal du kun tilbagebetale lånebeløbet samt påløbne renter indtil lånebeløbets tilbagebetaling. Lånebeløbet skal ved fortrydelse tilbagebetales snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 

10 PRIVATLIVSPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/privatlivspolitik.

 

11 KLAGEADGANG

Hos L’EASY lytter vi til vores kunder, og vi gør vores yderste for at levere en god service. Men oplever du som kunde, at vi ikke tager hånd om din henvendelse på en tilfredsstillende måde, så har du flere muligheder for at klage til os. Husk at oplyse dit aftalenummer. Du kan ringe til os på tlf. 88 88 88 88 eller du kan sende en mail til os på Leasy@leasy.dk Kan vi ikke komme til enighed har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning eller Forbrugerklagenævnet.

 

Se mere på www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til leasy@leasy.dk i forbindelse med din klage.

 

12 TILSYNSMYNDIGHED

L’EASY er som registreret forbrugslånsvirksomhed, og forsikringsdistributør under tilsyn fra det danske Finanstilsyn. Finanstilsynet kan kontaktes på finanstilsynet@ftnet.dk eller se mere på finanstilsynet.dk

 

13 ØVRIGE PRODUKTNAVNE OG VAREMÆRKER

L’EASY Minilån og Nordiclån er produkter under L’EASY A/S. Finansiering af L’EASY Minilån og Nordiclån sker således i L’EASY A/S. Fokuslån, Modus Finans og Spargo Finans er varemærker under L’EASY A/S. Finansiering af Fokuslån, Modus Finans og Spargo Finans sker således i L’EASY A/S.

 

14 LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister mellem dig og L’EASY afgøres i henhold til dansk lov ved dansk ret.

 

15 KONTAKTOPLYSNINGER

3C Retail A/S (L’EASY) Østre Stationsvej 1 5000 Odense C Cvr. Nr. 21478008 Tlf. 88 88 88 88 E-mail adresse: Leasy@leasy.d

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 18 i hverdagene og 10 - 18 i weekender. Efter kl. 18 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:


Rødovre
Krondalsvej 7
2610 Rødovre


Hobro
Tåsingevej 12B
9500 Hobro

 

Fredericia
Krogsagervej 50
7000 Fredericia

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-795. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Leje fra 6 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 6 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 16
Fredag:  8 - 15

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice