88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

Kontantkøbsbetingelser

Kontantkøbsbetingelser

2018

 

§ 1 OMFANG

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem L’EASY A/S (3C RETAIL A/S - herefter L’EASY) og køber, medmindre andet følger nedenfor.

 

§ 2 AFTALEINDGÅELSE

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

Hos L’EASY kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

L’EASY forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

L’EASY tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra L’EASY’ leverandører.

 

§ 3 EJENDOMSRET

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen. L’EASY har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

 

§ 4 BETALINGSBETINGELSER

Køber er pligtig til at betale det på forsiden angivne beløb til L’EASY. Køber skal betale beløbet kontant ved levering, eller ved bankoverførsel til L’EASY inden levering.

Ved udenlandske overførsler vil debitor blive opkrævet et gebyr på pt. kr. 40,00.

 

§ 5 LEVERING OG RISIKO

L’EASY leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og kun til brofaste øer.

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. L’EASY kontakter kunden for at aftale en leveringsdag. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis leveringsdatoen ikke kan overholdes. Leverer L’EASY ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

L’EASY installerer produkter til eksisterende og lovlige installationer. L’EASY kan før installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.

Er køber ikke bosiddende i Danmark, men ønsker køber alligevel at indgå en aftale på kreditkøbsbetingelser hos L’EASY A/S, skal køber selv skal afhente eller sørge for afhentning af sin ordre på L’EASY A/S’ lager på Østergade 56, 5000 Odense C.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til L’EASY umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er L’EASY berettiget til at kræve erstatning jf. L’EASY’ gebyrsatser på www. LEASY.dk eller jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

 

A. LEVERINGSANSVAR VED INSTALLATION
Hvis de allerede eksisterende installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af hårde hvidevarer: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de hårde hvidevarer, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko. L’EASY A/S opfordrer køber til - inden de hårde hvidevarer benyttes - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

 

B. LEVERING
Hvis køber har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er debitors ansvar og risiko.

 

C. LEVERING OG INSTALLERING
Køber ønsker levering og installering: Modtager køber ikke de pågældende varer, eller er disse ikke i overensstemmelse med købsaftalen, finder købelovens bestemmelser anvendelse.

 

§ 6 KØBERS ANSVAR

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A. UNDERRETNING
Køber skal meddele L’EASY om eventuelle fejl og mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.
I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen, før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet L’EASY herom. L’EASY kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkter igen er funktionsdygtige.


§ 7 SÆLGERS ANSVAR

L’EASY er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor L’EASY´ forretningsområde (se www.LEASY.dk). Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til L’EASY.

 

A. UDBEDRING
L’EASY er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte L’EASY til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af L’EASY´ forpligtelse til udbedring.

L’EASY forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. L’EASY kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter L’EASY’ vurdering.

 

B. FØLGESKADER
L’EASY kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

 

C. PRODUKTANSVAR
L’EASY´ ansvar for skade på køber, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra L’EASY´ side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af L’EASY.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette L’EASY, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal L’EASY have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m.), som følge af fejl ved produkter, er L’EASY’ erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

 

§ 8 FORTRYDELSESRET

A. FORTRYDELSESRET
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

Køber har mulighed for at fortryde dele af købet, dog refunderes leveringsomkostninger ikke ved delvis fortrydelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele L’EASY sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med kontrakten.
Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på L’EASY’ hjemmeside www.leasy.dk.

Køber har også mulighed for at meddele L’EASY sin beslutning om at fortryde denne aftale ved at ringe på telefon 88 88 88 88.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

B. FØLGE AF FORTRYDELSE
Hvis køber fortryder denne aftale, refunderer L’EASY A/S alle betalinger modtaget fra køber, senest 14 dage fra den dato, hvor L’EASY A/S har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

L’EASY A/S gennemfører en tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

L’EASY A/S afhenter varerne hos køber, uden yderligere omkostninger for køber. Hvis køber ønsker at benytte en anden form for returnering, skal køber selv afholde omkostningerne hertil.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. L’EASY A/S forestår vurderingen af en eventuel værdiforringelse.

L’EASY A/S foretager ikke refundering af leveringsomkostninger som følge af delvis fortrydelse for enkelte varer af det samlede køb.

 

C. KØBER KAN IKKE GØRE FORTRYDELSESRETTE GÆLDENDE I FØLGENDE TILFÆLDE:
- Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

- Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

- Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

- Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som køber har brudt plomberingen på.

- Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.

- Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.


§ 9 MARKEDSFØRING

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Køber kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte L’EASY eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 10 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik.


§ 11 KLAGEADGANG

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

L’EASY A/S
Østre Stationsvej 1-5
DK – 5000 Odense C

 

Eller

 

Leasy@leasy.dk

 

Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller

 

Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt

 

Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til leasy@leasy.dk i forbindelse med din klage.

 

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med L’EASY´ virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

§ 12 MANGLER VED VAREN

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler anvendelse.

 

§ 13 SPECIELT FOR ERHVERVSKUNDER – B2B (Business to Business)

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt. Reklamationsfristen er seks måneder fra levering, hvad angår netdele og batterier. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders periode.

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter levering. Konstaterer kunden fejl og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til leasy@leasy.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når L’EASY har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 18 i hverdagene og 10 - 18 i weekender. Efter kl. 18 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:


Rødovre
Krondalsvej 7
2610 Rødovre


Hobro
Tåsingevej 12B
9500 Hobro

 

Fredericia
Krogsagervej 50
7000 Fredericia

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Leje fra 6 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 6 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 16
Fredag:  8 - 15

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice