88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe

KREDITKØBSBETINGELSER (forbruger)


Juni 2022

 

1 OMFANG


Disse kreditkøbsbetingelser udgør en del af din kreditkøbsaftale med 3C Retail A/S, herefter benævnt ”L’EASY”. Din konkrete kreditkøbsaftale har du fået udleveret sammen med disse betingelser, sammen med de Standardiserede Europæiske Forbruger-Kreditoplysninger.

Til din kreditkøbsaftale kan der være tilknyttet en forsikring. I så fald, er der tilknyttet særskilte betingelserne for det pågældende forsikringsprodukt.

 

2 DIGITAL POST


L’EASY er en digital låneudbyder, og bruger derfor som udgangspunkt digital post i kommunikationen mellem dig og os. Omfanget af kommunikationen, som sendes via digital post bliver løbende udvidet, og det kan forekomme at post undtagelsesvist fremsendes fysisk. Som udbyder anvender L’EASY ved aftalens indgåelse E-boks og posten opbevares i e-Boks efter deres gældende vilkår.


Når du indgår en aftale med L’EASY, er det således en forudsætning i kontraktforholdet, at du modtager post fra os via e-Boks. Posten i e-Boks har samme retsvirkning som almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere posten i e-Boks på samme måde som almindelig fysisk post. L’EASY er ikke ansvarlig for forhold eller tab, som skyldes e-Boks A/S eller din brug af e-Boks i øvrigt.


Såfremt vi under aftaleforholdet med dig skifter udbyder af digital post, vil du i god tid forinden modtage underretning herom.

 

3 AFTALEINDGÅELSE

 

Når du foretager et køb hos L’EASY vil du blive bedt om at acceptere betingelserne for køb. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Du får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

Vi forbeholder os ret til at annullere, eller efter aftale med dig ændre en ordre som følge af tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.


4 RENTER OG GEBYRER

 

Debitorrenten på din kreditkøbsaftale er fast igennem hele aftalen løbetid, og tilskrives kontoen bagud én gang om måneden. Debitorrenten beregnes på baggrund af det aktuelle skyldige beløb inkl. rente, og er dag-til-dag rente.

I tabellen nedenfor ses et uddrag af de gebyrer som L’EASY opkræver. Du kan til enhver tid se alle aktuelle gebyrsatser på www.leasy.dk:
Adm. gebyr inkl. BS pr. måned 20 kr.
Adm.gebyr inkl. Indbetalingskort pr. måned 40 kr.
Udenlandske betalinger pr. transaktion 40 kr.
Rykkergebyr jf. renteloven, pt. 100 kr.
Gebyr for inkasso jf. renteloven, pt. 100 kr.

Vi kan ændre gældende gebyrer med 1 måneds varsel, når ændringerne er sagligt begrundet, f.eks. hvis a) Der sker lovændringer, myndighedsforanstaltninger eller lign., som påfører os øgede omkostninger til administration eller lign. i forbindelse med den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services el. administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for, b) Dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration,
fordyres væsentligt (f.eks. ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.), eller c) der sker ændring i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold uden for L’EASYS kontrol, og som medfører øgede omkostninger for L’EASY.

 

For tilkøbte serviceydelser kan gebyrer og gebyrforhøjelser indføres uden varsel. Du vil til enhver tid blive oplyst om prisen for en tilkøbt service inden servicen udføres.

 

5 YDELSEN OG BETALINGSBETINGELSER


Den første ydelse du skal betale, er tillagt det rentebeløb der er påløbet fra kreditkøbsaftalens indgåelse og indtil den første opkrævning. Sidste rettidige dag for betaling af den månedlige ydelse er den første bankdag i måneden. Du skal altid betale det beløb, der er anført på opkrævningen. Betalingerne skal tilmeldes Betalingsservice eller som fast overførsel via din netbank. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk på forfaldsdagen fra den bankkonto, som er tilmeldt Betalingsservice. Hvis betalingen ikke sker via Betalingsservice, sender vi efter anmodning og mod gebyr et indbetalingskort.
Indbetalingerne vil først blive anvendt til afdrag på renter og gebyrer, dernæst til dækning af afdrag på kreditten.


Du kan til enhver tid uden omkostning anmode om at modtage en amortiseringsplan, der viser bl.a. skyldige betalinger, rentetilskrivning m.v.

Hvis der er aftalt betalingsfrie måneder, skal du ikke betale din ydelse i de valgte betalingsfrie måneder.


Hvis der er aftalt rentefri(e) kontrakt/måneder, skal der ikke betales rente i de rentefrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

Hvis du ikke betaler din ydelse til tiden, vil du modtage op til tre rykkerskrivelser, som hver især er pålagt et gebyr. Ved fortsat manglende betaling vil vi anse dette som en væsentlig betalingsmisligholdelse, som kan medføre, at kreditkøbsaftalen opsiges af L’EASY. Hvis kreditkøbsaftalen opsiges, vil din konto blive tilskrevet inkassogebyr og inkassoomkostninger.
Ved for sen betaling vil L’EASY, ud over den i kreditkøbskontrakten aftalte rente, tilskrive din konto morarente jf. principperne i rentelovens § 5. Morarenten beregnes på baggrund af det aktuelle skyldige beløb inkl. rente, og tilskrives månedligt.

 

Ved manglende indbetaling vil L’EASYS tilgodehavende, om nødvendigt, blive inddrevet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende kreditkøbsaftale, idet aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

 

6 INDBETALINGER FØR TID


Du kan til enhver tid foretage indbetalinger på -eller opsige aftalen uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder restgælden på kontoen til omgående betaling. Hvis du ønsker at indfri aftalen, skal du tilbagebetale hele restgælden pr. indfrielsesdagen inklusive tilskrevne renter og gebyrer. Ved førtidig opsigelse og indfrielse er L’EASY berettiget til at opkræve renter indtil indfrielsesdagen. Du kan til enhver tid få en indfrielsesopgørelse ved at kontakte L’EASYS kundeservice.


Hvis du opsiger eller indfrier aftalen helt eller delvist før tid, er L’EASY berettiget til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af kreditten. Kompensationen kan udgøre op til 1 pct. af det beløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og aftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger 1 år, kan kompensationen ikke overstige 0,5 pct. af det beløb, der tilbagebetales før tiden.


7 LEVERING OG RISIKO


L’EASY leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og kun til brofaste øer.


Levering sker til den adresse, og for personlig levering, på den leveringsdag som er aftalt med dig. Du vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis leveringsdatoen ikke kan overholdes. Hvis vi ikke kan levere på det tidspunkt, som er aftalt, vil vi hurtigst mulig kontakte dig for aftale om alternativt leveringstidspunkt. Vi tilbyder ikke kompensation herfor.

 

L’EASY installerer kun produkter til eksisterende og lovlige installationer. Hvis vi konstaterer ulovlige installationer relevant for L’EASYS installation af produktet foretager vores medarbejder ikke installation af produktet.

Hvis du ikke er hjemme til at modtage personligt leverede varer eller hvis vi ikke kan installere produktet på lovligvis grundet dine forhold, er L’EASY berettiget til at kræve et gebyr for forgæves kørsel. Du kan til enhver tid finde vores gebyrsatser på www.LEASY.dk.

 

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produktet dig.


8 ØVRIGE VILKÅR


Hvis du skifter adresse skal du meddele din adresseændring til L’EASYs kundeservice på leasy@leasy.dk

 

L’EASY kan mod forudgående varsel til dig overdrage aftalen (fordringen på dig) til en anden virksomhed. I sådanne tilfælde fortsætter din aftale på uændrede vilkår, bortset fra, at dine betalinger i så fald kan anvises til en anden kreditor.

Du har ejendomsretten til det produkt som er omfattet af kreditkøbsaftalen.

L’EASY kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent beløb i et eventuelt tilgodehavende, som du har eller får hos os.


9 L’EASYS ANSVAR FOR DE SOLGTE PRODUKTER


Hvis du ønsker at reklamere over et produkt købt hos L’EASY finder købelovens regler anvendelse. Du kan til enhver tid kontakte vores kundeservice for nærmere aftale om, hvorledes vi håndterer din reklamation. Hvis det produkt du ønsker at reklamere over, befinder sig udenfor vores forretningsområde skal du selv sørge for transport af produktet til L’EASY.

 

A. UDBEDRING

L’EASY er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller inden for produktets garantiperiode for at forpligte L’EASY til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold som skyldes din behandling af produktet, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af vores forpligtelse til udbedring.

Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at udbedre før en eventuel ombytning. L’EASY kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter L’EASYS vurdering.

 

B. FØLGESKADER

L’EASY kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom, DVD, m.m.), som følge af fejl ved produkter, er L’EASYs erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

 

10 L’EASYS RET TIL AT OPSIGE AFTALEN


L’EASY kan opsige kreditkøbsaftalen, hvis aftalen misligholdes væsentligt. Ud over betalingsmisligholdelse som nævnt ovenfor under punkt 5, betragtes følgende øvrige punkter af L’EASY som værende væsentlig misligholdelse:


a) Hvis de personlige og økonomiske oplysninger, du oplyste i ansøgningsprocessen, og som blev lagt til grund for bevilling af kreditkøbsaftalen viser sig ikke at være korrekte,
b) Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest, eller du kommer under insolvensbehandling, herunder bl.a. konkurs, rekonstruktion, indleder forhandling om gældssanering eller om akkord,
c) Hvis du afgår ved døden,
d) Hvis øvrige væsentlige forudsætninger for aftalens indgåelse ikke længere er til stede

 

Hvis L’EASY opsiger aftalen, uanset misligholdelsens art, forfalder kreditkøbsaftalen til betaling ved opsigelsesvarslets udløb. Hvis du misligholder en kreditkøbsaftale med L’EASY forbeholder vi os samtidig med opsigelsen af den pågældende aftale, retten til, uden varsel, at opsige øvrige kreditkøbs- og låneaftaler du har hos os eller vores koncernforbundene selskaber.


Ved L’EASYS opsigelse af aftalen grundet væsentlig misligholdelse forfalder den fulde restgæld til betaling ved opsigelsesvarslets udløb jf. punkt 3.

 

11 FORTRYDELSESRET


Du har ret til at fortryde kreditkøbsaftalen indenfor 14 dage efter, at du i disse betingelser og i kreditkøbsaftalen har fået oplysning om fortrydelsesretten og aftalens vilkår. Hvis du har underskrevet aftalen den 1. i en måned, er fristen for fortrydelse altså den 15. i måneden. Hvis fristen udløber på en lørdag/søndag, en helligdag eller på grundlovsdag, udløber fristen dog først den efterfølgende hverdag. For at du kan dokumentere fortrydelsen, bør du meddele os om din beslutning om at fortryde skriftligt. Dette gør du ved at sende en e-mail til kundeservice med angivelse af kontonummer eller ved at benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med aftalen.
Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på L’EASYS’ hjemmeside www.leasy.dk


Hvis du fortryder inden den anførte frist, skal du kun tilbagebetale kreditbeløbet samt påløbne renter indtil kreditbeløbets tilbagebetaling. Kreditbeløbet skal ved fortrydelse tilbagebetales
snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 

Du kan fortryde købet af produkter indenfor 14 dage efter levering. Hvis du ønsker at fortryde et produktkøb, afhenter vi varerne hos dig, uden omkostninger. Hvis du ønsker at benytte en anden form for returnering, skal du selv afholde omkostningerne hertil.

 

Ved fortrydelse af et produktkøb hæfter du kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. L’EASY forestår vurderingen af en eventuel værdiforringelse.

L’EASY foretager ikke refundering af leveringsomkostninger som følge af delvis fortrydelse for enkelte varer af det samlede køb.

 

DU KAN IKKE GØRE FORTRYDELSESRETTEN GÆLDENDE I FØLGENDE TILFÆLDE:
• Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
• Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
• Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos dig, som du på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
• Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som plomberingen er brudt på.
• Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med din accept.
• Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret.


12 PRIVATLIVSPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER

 

Der henvises til den for L’EASY til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: https://www.leasy.dk/vaerd-at-vide/privatlivspolitik.

 

13 KLAGEADGANG


Hos L’EASY lytter vi til vores kunder, og vi gør vores yderste for at levere en god service. Men oplever du som kunde, at vi ikke tager hånd om din henvendelse på en tilfredsstillende måde, så har du flere muligheder for at klage til os. Husk at oplyse dit aftalenummer.
Du kan ringe til os på tlf. 88 88 88 88 eller du kan sende en mail til os på Leasy@leasy.dk

 

Kan vi ikke komme til enighed har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning eller Forbrugerklagenævnet. Se mere på www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til leasy@leasy.dk i forbindelse med din klage.

 

14 TILSYNSMYNDIGHED


L’EASY er som registreret forbrugslånsvirksomhed, og forsikringsdistributør under tilsyn fra det danske Finanstilsyn. Finanstilsynet kan kontaktes på finanstilsynet@ftnet.dk eller se mere på finanstilsynet.dk


15 ØVRIGE PRODUKTNAVNE OG VAREMÆRKER

 

L’EASY Minilån og Nordiclån er produkter under L’EASY A/S. Finansiering af L’EASY Minilån og Nordiclån sker således i L’EASY A/S.


Fokuslån, Modus Finans og Spargo Finans er varemærker under L’EASY A/S. Finansiering af Fokuslån, Modus Finans og Spargo Finans sker således i L’EASY A/S.

 

16 LOVVALG OG VÆRNETING


Eventuelle tvister mellem dig og L’EASY afgøres i henhold til dansk lov ved dansk ret.

 

17 KONTAKTOPLYSNINGER


3C Retail A/S (L’EASY)
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C
Cvr. Nr. 21478008

Tlf. 88 88 88 88

E-mail adresse: Leasy@leasy.dk

Velkommen til kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Klik på den kategori, dit spørgsmål handler om.

Vi har åbent døgnet rundt

Det er helt enkelt at bestille hos L'EASY – bare ring til os på telefon 88 88 88 88 eller bestil direkte i webshoppen. 

Vores telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra kl. 8 - 18 i hverdagene og 10 - 18 i weekender. Efter kl. 18 kan du lægge en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vores webshop er åben døgnet rundt – så her kan du bestille, præcis når det passer dig!

Bestil på telefonen

Når du ringer 88 88 88 88, kan du vælge, hvilken afdeling du vil i kontakt med. Tryk 1, hvis du vil tale med en salgskonsulent.

Salgskonsulenten hjælper med at finde det produkt, der passer bedst til dig. Du kan bestille med det samme, og I aftaler også, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Bestil i webshoppen

I vores webshop kan du stille og roligt finde de produkter, du søger. Bestil ved at trykke ”Læg i indkøbskurv” og følg vejledningen. Det er helt enkelt – og du kan hele tiden se, hvor langt du er i bestillingsprocessen.

Du har ikke købt noget, før du trykker ”Godkend” på sidste side i bestillingsprocessen. Du kan også altid slette de varer, du har lagt i din indkøbskurv.

Vi ekspederer som udgangspunkt din bestilling samme dag, vi modtager den. Når du bestiller i webshoppen, kontakter vi dig efterfølgende for at aftale, hvornår Peter skal levere og installere dine varer.

Vi leverer selvfølgelig hurtigst muligt, og sammen finder vi det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Luk

Hvornår passer det dig?

Uanset hvordan du bestiller og betaler - så aftaler vi et tidspunkt, hvor Peter leverer og installerer dine varer. Vi leverer hurtigst muligt, og sammen med dig finder vi den tid, der passer bedst.

Du betaler et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Vi leverer til alle brofaste områder i Danmark.

Vi leverer direkte hjem til dig

Du slipper for at tænke på hjemtransport – vi leverer direkte hjem til dig. 

Når Peter kommer, kører han varerne ind, pakker dem ud og installerer dem til bestående lovlige installationer. Peter tager emballagen med retur – og hvis du ønsker det, tager han også dit gamle produkt med, så du sparer en tur på genbrugsstationen.

Du skal selv være hjemme, når Peter kommer – og hvis du har valgt at købe med finansiering, vil vi bede dig om at have følgende klar:
- Foto ID (kørekort, pas e. lign.)
- Sygesikringsbevis

Du kan også selv afhente dit køb

Du kan spare gebyret til levering og installering, hvis du selv henter dit køb på et af vores tre lagre i Odense, Brøndby eller Hobro.

Hvis du selv vil hente dit køb, skal du bestille på telefon 88 88 88 88 og aftale med salgskonsulenten, hvor og hvornår du helst vil hente.

Lageradresser:


Rødovre
Krondalsvej 7
2610 Rødovre


Hobro
Tåsingevej 12B
9500 Hobro

 

Fredericia
Krogsagervej 50
7000 Fredericia

Luk

Betalingsformer

Hos L'EASY bestemmer du selv, hvordan du vil betale. Du kan vælge mellem:
- Kontant betaling, hvor du betaler hele beløbet på én gang.
- Finansiering, hvor du deler betalingen over en længere periode.
- Leje, hvor du kan returnere produktet, når du ikke længere har brug for det. Går produktet i stykker i lejeperioden, reparerer eller ombytter vi produktet uden merpris.

Kontant betaling

Du kan vælge at betale kontant – altså hele beløbet på én gang.
Vores kontantpriser er opgivet ekskl. levering og installation, men du betaler også et leverings- og installationsgebyr på kr. 195-1495. Hvis du køber flere produkter ad gangen, betaler du naturligvis kun ét gebyr - det dyreste - og sparer de øvrige.

Leje fra 6 mdr.

Du kan også leje produkter hos L'EASY, og hos os er den korteste lejeperiode kun 6 måneder. Det er dog ikke alle typer produkter, vi lejer ud. Se, om der er opgivet en lejepris på det produkt, du ønsker at leje, eller ring til os på 88 88 88 88 og hør nærmere. Lejepriser er inkl. levering og installation. Der kommer et oprettelsesgebyr oveni.

Luk

Fortrydelsesret

Hvis du skifter mening eller fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret fra leveringstidspunktet. Du skal bare kontakte os, så afhenter vi produktet. Vi kræver blot, at produktet returneres i samme stand, som det blev leveret.

Hvis tilbehøret til lyd- eller billedoptagelser er taget i brug, kan det dog IKKE returneres. Der skal derfor betales et beløb, som dækker værdien af tilbehøret. Beløbet kan du få oplyst på telefon 88 88 88 88.

På mobiltelefoner og mobilabonnementer vil der i nogle tilfælde være andre regler i forbindelse med fortrydelsesret. Se betingelser i forbindelse med dit mobilabonnement eller mobiltelefon.

Spørgsmål til brugen af dit produkt?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger dit produkt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også ringe direkte til vores leverandørers telefonsupport, hvor der sidder produktuddannede medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Bemærk – du kan ikke fejlmelde dit produkt hos leverandørerne, men du kan få hjælp til brugen af produktet.

Du kan finde en liste over leverandørernes telefonsupport her.

Problemer med dit produkt?

Hvis du oplever fejl eller problemer med dit produkt, vil vi meget gerne hjælpe dig. Men bemærk - måske kan du spare både tid og penge ved at undersøge sagen først. Du kan f.eks. undersøge, om problemet er beskrevet i vores "Spørgsmål og svar" (link?) og prøve at løse problemet ved hjælp af vejledningen.
Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du selvfølgelig ringe og fejlmelde dit produkt hos os på telefon 88 88 88 88.

Det vil være en stor hjælp for vores servicemedarbejdere, hvis du ved: Hvad får fejlen til at opstå? (Bestemte tastetryk, programmer m.m.  Er fejlen konstant eller periodisk?

Vores serviceafdelings åbningstider:

Mandag - torsdag: 8 - 16
Fredag:  8 - 15

Luk

88 88 88 88

Skal vi ringe til dig? Bare skriv dine oplysninger her og angiv, hvornår det passer dig bedst.

kundeservice